دسته‌بندی نشده

تشخیص مدار رفت و برگشت در مدار گرمایش پکیج تاچی

مدار گرمایش پکیج تاچی

چهارمحل اتصال در زیر پکیج وجود دارد دوتا باقطر کمتر که مربوط به آب شهر وآب گرم مصرفی
میباشند و دو تا با قطر بیشتر که مربوط به سیستم گرمایش هستند.
۲ درپوشهای روی مدار گرمایش را باز کنید.
۳ روی یکی از اتصاالت رفت و یا برگشت، شیلنگ پکیج را ببندید.
۴ داخل شیلنگ فوت کنید در صورتی که آب یا هوا از لوله باالیی رادیاتورها خارج شود مدار مربوط
به رفت گرمایش میباشد واتصال بزرگ دیگر مربوط به برگشت میباشد.

 

شیلنگ را بر روی شیر فلکه آب شهر ببندید.′′__۱ ببندید.′′__۳ ×۲۲ بر روی لوله برگشت رادیاتورها مغزی ۴۳ طرف دیگر شیلنگ را به برگشت رادیاتورها پل بزنید.۴ شیلنگ را بر روی لوله رفت رادیاتورها ببندید. سر آزاد شیلنگ را داخل ظرفی قرار داده و شیر
فلکه آب شهر را باز کنید تا مسیر لوله ها شستوشو
داده شده و داخل ظرف بریزد میتوانید به جای
شیلنگ پکیج یک سر شیلنگی ببندید و توسط یک
شیلنگ آب حاصل از شستوشو را به بیرون ساختمان
هدایت نمایید.

چنانچه پکیج نو را بخواهیم جایگزین نمایی ً م، قبل از نصب پکیج نو باید سیستم کامال تمیز شده و
هرگونه پس مانده و رسوبات از آن پاک شود.

دستور کارضدعفونی لولههای آب گرم و آب سرد مصرفی قبل از اتصال به پکیج:
به علت آلودگیهای احتمالی ناشی از محیط کارگاه ساختمانی و ابزارآالت، الزم است برای رفع
آلودگیهای ناشی از اجرا پس از تست و قبل از بهرهبرداری عملیات ضدعفونی انجام گیرد.
الف( لولهها به روشی که شرح داده شد شستوشوی داده میشوند.
ب( مدار لولهکشی باید بامحلول کلر ۵۰ میلیگرم در لیتر )PPM 50 )پر شود و همه شیرها و
دهانههای باز به مدت ۲۴ساعت بسته شوند )میتوان مدت ضدعفونی را ۳ ساعت وغلظت محلول کلر
را ۲۰۰ میلیگرم درلیتر )PPM 200 )تغییرداد(.
پ( باید لولهها را از محلول کلر خالی کرد و با آب آشامیدنی دوباره شستوشوی داد تا زمانی که آب
خروجی از دهانههای باز بدون کلر باشد.
ت( نمونه آب برای آزمایش میکروبشناسی برداشته شود. اگر نتیجه آزمایش نشان دهد هنوز در
لولهها و یا دیگر اجزای لولهکشی آلودگی باقی است باید با تأیید مقام مسئول امور ساختمان عمل
ضدعفونی به ترتیب باال تکرار شود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *